SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được chương trình các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính tổng các chữ số chẵn bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C

Ta cần khai báo hai biến n là số cần tính tổng các chữ số lẻ và temp là biến thay thế cho n để tính tổng. Một biến S = 0 để lưu tổng các chữ số lẻ.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n, nếu n <= 0 thì yêu cầu nhập lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

do
  {
    printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
    scanf("%ld", &n);
    if(n <= 0)
    {
      printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0);

Tiếp đến gán temp = n, ta sẽ sử dụng biến temp để thay thế cho n tính tích các chữ số.

Sử dụng một vòng lặp while với điều kiện n != 0, bên trong vòng while ta tính tổng các chữ số chẵn của n.

temp = n;
  while(temp != 0)
  {
    if(temp % 2 == 0)
    {
	 S = S + temp % 10;
    }
    temp = temp / 10;
  }

Sau khi kết thúc vòng lặp while ta được tổng các chữ số lẻ là S, khi đó chỉ cần hiển thị S ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  //khai báo biến
  long temp, n;
  int S = 0;
  //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào só lớn hơn 0
  //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
  do
  {
    printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
    scanf("%ld", &n);
    if(n <= 0)
    {
      printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0);
  //gán biến n cho temp, ta sẽ sử dụng temp để đếm các chữ số
  temp = n;
  while(temp != 0)
  {
    if(temp % 2 == 0)
    {
	 S = S + temp % 10;
    }
    temp = temp / 10;
  }
  printf("\nTổng các chữ số chẵn của %ld là: %d",n,S);

  printf("\n--------------------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai23 01 PNG

Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C++

Việc tính tổng các chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Nhớ khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
  //khai báo biến
  long temp, n;
  int S = 0;
  //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào só lớn hơn 0
  //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
  do
  {
    cout<<"\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ";
    cin>>n;
    if(n <= 0)
    {
      cout<<"\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !";
    }
  }while(n <= 0);
  //gán biến n cho temp, ta sẽ sử dụng temp để đếm các chữ số
  temp = n;
  while(temp != 0)
  {
    if(temp % 2 == 0){
      S = S + temp % 10;
    }
    temp = temp / 10;
  }
  cout<<"\nTổng các chữ số chẵn của "<<n<<" là: "<< S;

  cout<<"\n--------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";

}

Kết quả:

bai23 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top