Home > C / C++ > Bài tập C++ > Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++

Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!!

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C

Trong ví du này mình sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng ngôn ngữ C.

Cụ thể đầu tiên chúng ta cần khai báo ba biến a, b, c là ba cạnh của tam giác. Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Tiếp đến ta xét điều kiện ba cạnh có tạo thành một tam giác hay không theo định lý bất đẳng thức trong tam giác (a<b+c && b<a+c && c<a+b).

Ta sẽ có các trường hợp sau đây:

 • Tam giác vuông (theo định lý pytago).
 • Tam giác đều.
 • Tam giác cân.
 • Tam giác tù.
 • Tam giác nhọn.
#include<stdio.h>
int main(){
 // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
 int a, b, c;
 printf("\nNhập vào độ dài cạnh a: ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Nhập vào độ dài cạnh b: ");
 scanf("%d", &b);
 printf("Nhập vào độ dài cạnh c: ");
 scanf("%d", &c);
 //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
 if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
  //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
  if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
   printf("Đây là tam giác vuông");
  //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
  else if(a==b && b==c)
   printf("Đây là tam giác đều");
  //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
  else if(a==b || a==c || b==c)
   printf("Đây là tam giác cân");
  //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
  else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
   printf("Đây là tam giác tù");
  //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
  else
   printf("Đây là tam giác nhọn");
  }
 //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
 else
  printf("Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác");
 
 printf("\n------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai42 01 PNG

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C++

Để kiểm tra tam giác với ba cạnh được nhập vào từ bàn phím là tam giác gì bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé !!!

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
 int a, b, c;
 cout<<"\nNhập vào độ dài cạnh a: ";
 cin>>a;
 cout<<"Nhập vào độ dài cạnh b: ";
 cin>>b;
 cout<<"Nhập vào độ dài cạnh c: ";
 cin>>c;
 //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
 if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
  //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
  if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
   cout<<"Đây là tam giác vuông";
  //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
  else if(a==b && b==c)
   cout<<"Đây là tam giác đều";
  //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
  else if(a==b || a==c || b==c)
   cout<<"Đây là tam giác cân";
  //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
  else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
   cout<<"Đây là tam giác tù";
  //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
  else
   cout<<"Đây là tam giác nhọn";
  }
 //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
 else
  cout<<"Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác";
 
 cout<<"\n------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai42 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem tam giác đó là tam giác gì bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++
Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++
Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++
In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++
Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++
Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++
Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++
Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++
Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C / C++
Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP