SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C

Dưới đây là ví dụ mình họa mình đã thực hiện, trong ví dụ mình có giải thích rõ ràng các câu lệnh, các bạn có thể tham khảo nhé.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
  if (n <= 0)
  {
   printf("\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ");
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckTangDan để kiêm tra tính tăng dần
 int CheckTangDan = 1;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 printf("\nCác chữ số của %d có tăng dần tử trái sang phải hay không ?\n ", n);
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà bé hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi < ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckTangDan = 0;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckTangDan đúng thì báo đúng
 if(CheckTangDan)
  printf("\nĐúng !");
 //ngược lại thì báo sai
 else
  printf("Sai !");

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai31 01 PNG

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C++

Việc kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
  cin>>n;
  if (n <= 0)
  {
   cout<<"\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ";
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckTangDan để kiêm tra tính tăng dần
 bool CheckTangDan = true;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 cout<<"\nCác chữ số của "<<" có tăng dần tử trái sang phải hay không ?\n ";
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà bé hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi < ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckTangDan = false;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckTangDan đúng thì báo đúng
 if(CheckTangDan)
  cout<<"\nĐúng !";
 //ngược lại thì báo sai
 else
  cout<<"Sai !";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai31 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top