Home > C / C++ > Bài tập C++ > Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C

Dưới đây là ví dụ mình họa mình đã thực hiện, trong ví dụ mình có giải thích rõ ràng các câu lệnh, các bạn có thể tham khảo nhé.

Ví dụ:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
  if (n <= 0)
  {
   printf("\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ");
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckTangDan để kiêm tra tính tăng dần
 int CheckTangDan = 1;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 printf("\nCác chữ số của %d có tăng dần tử trái sang phải hay không ?\n ", n);
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà bé hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi < ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckTangDan = 0;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckTangDan đúng thì báo đúng
 if(CheckTangDan)
  printf("\nĐúng !");
 //ngược lại thì báo sai
 else
  printf("Sai !");

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai31 01 PNG

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C++

Việc kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
  cin>>n;
  if (n <= 0)
  {
   cout<<"\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ";
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckTangDan để kiêm tra tính tăng dần
 bool CheckTangDan = true;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 cout<<"\nCác chữ số của "<<" có tăng dần tử trái sang phải hay không ?\n ";
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà bé hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi < ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckTangDan = false;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckTangDan đúng thì báo đúng
 if(CheckTangDan)
  cout<<"\nĐúng !";
 //ngược lại thì báo sai
 else
  cout<<"Sai !";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai31 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP