Home > C / C++ > Bài tập C++ > Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính biểu thức T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++. Đây là một bài toán rất quen thuộc khi bắt đầu học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ lập trình khác nhau là C và C++.

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int là phần tử cuối cùng trong biểu thức và biến p = 1 để tính tích của biểu thức (nếu p = 0 thì biểu thức luôn luôn = 0).

Sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n >= 1, nếu n < 1 thì yêu cầu nhập lại n.

Để tính tích của biểu thức ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp là while và for.

//tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }

Hoặc

 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 while(i <= n)
 {
  p = p * i;
  i++;
 }

Sau khi tính xong ta được tích của biểu thức là p, khi đó chỉ cần in p ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 float p = 1;
 do
 {
   printf("\nNhập vào số n: ");
   scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
    printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !");
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 // while(i <= n)
 // {
 // p = p * i;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTích 1 x 2 x ... x %d là: %.1f",n, p);

 printf("\n-----------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai9 01 PNG

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C++

Việc thực hiện chương trình tính biểu thức T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C ++ tương tự như ngôn ngữ C.

Chúng ta chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 float p = 1;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
   {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !";
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 //while(i <= n)
 //{
 // p = p * i;
 //  i++;
 //}
 cout<<"\nTích 1 x 2 x ... x "<<n<< " là: " << p;

 cout<<"\n-----------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai9 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C ++. Đây còn được gọi là bài tập tính n!, các bạn hãy luyện tập thật nhiều các bài tập tương tự để rèn luyện tư duy logic nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++
Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++
Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++
In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++
Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++
Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++
Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++
Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++
Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C / C++
Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP