SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để đếm số lượng chữ số nhỏ nhất bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C

Ta cần một biến count = 1 để đếm số chữ số nhỏ nhất trong n và biến min = 1 đế tìm chữ số nhỏ nhất trong n.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n, nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
 }while(n < 0 && printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 0!!"));

Nếu n = 0 thì count = 1, vì số nhỏ nhất khi đó là 0.

if(n == 0)
  count = 1;

Sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n /= 10 để tìm chữ số nhỏ nhất, sau mỗi lần tìm thấy thì tăng count lên 1.

do
 {
  i = n % 10;
  if(i == min)
   count++;
  if(i < min)
   min = i;
 }while(n /= 10);

Sau khi vòng lặp kết thúc thì ta được chữ số nhỏ nhất là min và số lượng chữ số min xuất hiện trong n là count.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int i, n, temp, count = 0;
 int min;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyen dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
 }while(n < 0 && printf("\nSố n phải nhỏ hơn hoặc bằng 0!!"));
 temp = n;
 //khởi tạo cho min
 min = n % 10;
 //nếu n = 0 thì min = 0
 if(n == 0)
  min = 0;
 //sử dụng vòng lặp do..while để tìm chữ số nhỏ nhất trong n
 //mỗi lần tìm thấy thì tăng count lên 1
 do
 {
  i = n % 10;
  if(i == min)
   count++;
  if(i < min)
   min = i;
 }while(n /= 10);
 printf("\nChữ số nhỏ nhất trong %d là: %d",temp, min);
 printf("\nCó %d chữ số %d trong số %d",count,min,temp);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai28 01 PNG

Đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C++

Việc đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C++ tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i, n, temp, count = 0;
 int min;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyen dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
  cin>>n;
 }while(n < 0 && cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 0!!");
 temp = n;
 //khởi tạo cho min
 min = n % 10;
 //nếu n = 0 thì min = 0
 if(n == 0)
  min = 0;
 //sử dụng vòng lặp do..while để tìm chữ số nhỏ nhất trong n
 do
 {
  i = n % 10;
  if(i == min)
   count++;
  if(i < min)
   min = i;
 }while(n /= 10);
 cout<<"\nChữ số nhỏ nhất trong "<<temp<<" là: "<<min;
 cout<<"\nCó "<< count<<" chữ số "<<min<<" trong số "<<temp;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai28 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top