Hàm array.forEach() trong Javascript

Hàm forEach sẽ lần lượt truyền các phần tử của mảng vào một hàm được cung câp trước đó, hàm này sẽ tiến hành xử lý các thành phần tử cửa mảng như là một tham số truyền vào.

Hàm forEach sẽ không thức hiện hàm cung cấp đối với những phần tử không có giá trị.

Cú pháp

Cú pháp: array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue)

Trong đó:

  • currentValue - giá trị của phần tử hiện tại.
  • index -  chỉ số của phần tử hiện tại.
  • arr -  mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
  • thisValue -  tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì thisValue sẽ được sử dụng làm giá trị "this:. Nếu không được truyền vào thì giá trị "this" là "undefined".

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng hàm forEach để in ra các phần tử của mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button in mảng.</p>

		<button onclick="numbers.forEach(myFunction)">In</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			demoP = document.getElementById("demo");
			var numbers = [4, 9, 16, 25];

			function myFunction(item, index) {
			    demoP.innerHTML = demoP.innerHTML + "index[" + index + "]: " + item + "<br>"; 
			}
		</script>
	</body>
</html>


Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP