Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array() trong PHP

# Description

Function array() dùng để tạo mới một mảng trong php, có rất nhiều các tạo khác nhau với những từ khóa khác nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua các ví dụ bên dưới đây.

# Parmeters

Để khởi tạo một mảng trong php ta sẽ dùng từ khóa new array()

# Examples

Khởi mảng tạo rỗng

$bien = array(); 
echo '<pre>';
print_r($bien);
Kết quả:

Array
(
)

Khởi tạo mảng và giá trị ban đầu dạng chỉ mục

$bien = array('hello', 'world'); 
echo '<pre>';
print_r($bien);
Kết quả:

Array
(
  [0] => hello
  [1] => world
)

Khởi tạo mảng và gán giá trị ban đầu dạng kết hợp

$bien = array(
  'name' => 'Thehalfheart',
  'email' => 'thehalfheart@gmail.com'
); 
echo '<pre>';
print_r($bien);
Kết quả:

Array
(
  [name] => Thehalfheart
  [email] => thehalfheart@gmail.com
)

Khởi tạo mảng rỗng và thêm phần tử vào mảng dạng chỉ mục

$bien = array(); 
$bien[] = 'thehalfheart';
$bien[] = 'thehalfheart@gmail.com';
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Array
(
  [0] => thehalfheart
  [1] => thehalfheart@gmail.com
)

Khởi tạo mảng rỗng và thêm phần tử vào mảng dạng kết hợp

$bien = array(); 
$bien['name'] = 'thehalfheart';
$bien['email'] = 'thehalfheart@gmail.com';
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Array
(
  [name] => thehalfheart
  [email] => thehalfheart@gmail.com
)

Xem thêm các hàm xử lý mảng trong php và các kiểu dữ liệu trong php để hiểu rõ hơn.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP