Home > PHP Function > Array Functions > array_count_values()
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_count_values() trong PHP

# Description

Hàm array_count_values() trong php dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của các phần tử trong mảng. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng với key chính là giá trị của các phần tử và value chính là số lần trùng lặp (xuất hiện).

# Parameters

Cú pháp: array array_count_values ( array $array )

Trong đó

 • $array chính là mảng cần đếm

# Return values

Hàm array_count_values() sẽ trả về một mảng với key chính là các giá trị của mảng và value chính là số lần xuất hiện trong mảng. Dạng như sau:

$result = array(
  'value_cua_phan_tu' => 'so_lan_xuat_hien'
);

# Examples

Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng

Ta sử dụng hàm array_count_values() để xử lý cho bài toán này như sau:

$array = array(
  'freetuts',
  'freetuts',
  'thehalfheart',
  'freetuts.net',
  'freetuts.net',
  'freetuts'
);

echo '<pre>';
print_r(array_count_values($array));
Kết quả:

Array
(
  [freetuts] => 3
  [thehalfheart] => 1
  [freetuts.net] => 2
)

Hàm này rất đơn giản và thường sử dụng.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP