Hàm array_dift() trong PHP

Hàm array_dift() sẽ so sánh sự khác nhau giữa hai hay nhiều mảng, hàm trả về những phần tử tồn tại trong mảng đầu tiên mà không tồn tại trong các mảng tiếp theo.

Cú pháp

Cú pháparray_dift($array1, $array2...);

Trong đó:

  • $array1, $array2 ... là các mảng dữ liệu truyền vào để so sánh.

Ví dụ

Code
$array1 = array(
	"php",
	"js",
	"css",
	"python"
);
$array2 = array(
	"php",
	"js",
	"javascript",
	"html"
);
$result = array_diff($array1, $array2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [2] => css
    [3] => python
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net