Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_merge() trong PHP

Hàm array_merge() sử dụng để nối hai hay nhiều mảng lại thành một mảng. Nếu trong các mảng truyền vào có những phần tử có cùng khóa, phần tử của mảng cuối cùng được truyền vào sẽ được chọn để nối vào mảng kết quả.

Cú pháp

Cú pháparray_merge($array1, $array2 ...);

Trong đó:

 • $array1, $array2 là các mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code
$array1 = array(
	"php" => "laravel",
	"css", "html"
);
$array2 = array(
	"python",
	"php" => "zend",
	"js" => "nodeJs"
);
$result = array_merge($array1, $array2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [php] => zend
  [0] => css
  [1] => html
  [2] => python
  [js] => nodeJs
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP