Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_reverse() trong PHP

Hàm array_reverse() sẽ đảo ngược các phần tử trong mảng. Phần tử đầu tiên trở thành phần tử cuối cùng, phần tử thứ 2 thành phần tử kế cuối ... phần tử cuối cùng thành phần tử đầu tiên.

Cú pháp

Cú pháparray_reverse($array [,$boolean]);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
 • $boolean mặc định là FALSE các cặp key => value vẫn sẽ được giữ nguyên mà chỉ đạo thứ tự. Ngược lại, nếu $boolean mang giá trị TRUE thì các khóa sẽ bị thay thế.

Ví dụ

Code
$array = array(
	"php",
	"js",
	"css",
	"html"
);
$reversed = array_reverse($array);
$preserved = array_reverse($array, true);

echo "<pre>";
	print_r($array);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($reversed);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($preserved);
echo "</pre>";	

Kết quả
Array
(
  [0] => php
  [1] => js
  [2] => css
  [3] => html
)
Array
(
  [0] => html
  [1] => css
  [2] => js
  [3] => php
)
Array
(
  [3] => html
  [2] => css
  [1] => js
  [0] => php
)

Tham khảo:php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP