Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm chmod() trong PHP

Hàm chmod() sẽ thay đổi quyền đối với các đối tượng người dùng của file được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápchmod( $filename, $mode);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn đến file.
  • $mode là quyền mới đối với các đối tượng người dùng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Một số ví dụ về hàm chmod():

Code
// chủ file được quyền đọc và viết, mọi người khác không có quyền.
chmod("/somedir/somefile", 0600);

// chủ file được quyền đọc và viết, mọi người khác có quyền đọc.
chmod("/somedir/somefile", 0644);

// chủ file có mọi quyền, mọi người có quyền đọc và thực thi.
chmod("/somedir/somefile", 0755);

// chủ file có mọi quyền, mọi người cùng nhóm với chủ file có quyền đọc
và thực thi, người khác không có quyền
chmod("/somedir/somefile", 0750);

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP