Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() có tác dụng tạo một mảng từ các biến định nghĩa trước đó. Tên biến sẽ là khóa, giá trị của biến sẽ là giá trị của phần tử tương ứng. Nếu biến chưa được định nghĩa thì phần tử đó sẽ bị loại bỏ khỏi mảng.

Cú pháp

Cú phápcompact($variable1,$variable2 );

Trong đó:

  • $variable1, $variable2 ... là các biến đã định nghĩa trước đó.

Ví dụ

Code
$php = "php";
$css = "css";
$js = "js";

$result = compact(
	"php",
	"css",
	"js"
);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [php] => php
    [css] => css
    [js] => js
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP