Hàm convert_uudecode() trong PHP

Hàm convert_uudecode() để giải mã chuỗi ký tự được mà hóa bằng convert_uuencode() 

#Ví dụ  

echo convert_uudecode(",1G)E971U=',N;F5T `");

Kết quả: Freetuts.net

#Cú pháp

convert_uudecode("Chuỗi ký tự cần giải mã ở đây");

Bạn có thể tham khảo hàm mã hóa chuỗi ký tự convert_uuencode() này.

Nguồn: freetuts.net