Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm convert_uudecode() trong PHP

Hàm convert_uudecode() để giải mã chuỗi ký tự được mà hóa bằng convert_uuencode()

#Ví dụ

echo convert_uudecode(",1G)E971U=',N;F5T `");

Kết quả: Freetuts.net

#Cú pháp

convert_uudecode("Chuỗi ký tự cần giải mã ở đây");

Bạn có thể tham khảo hàm mã hóa chuỗi ký tự convert_uuencode()

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP