Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date() trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.

Cú pháp

Cú pháp: date( $format,  $timestamp);

Trong đó:

 • $format là định dạng  thời gian mà hàm sẽ trả về.
 • $timestamp là một số nguyên Unix timestamp. nếu không truyền tham số này, nó sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi thời gian đúng với định dạng $format đã truyền vào nếu chạy thành công. Nếu $timestamp truyền vào không phải là số hàm sẽ trả về FALSE và sẽ xuất ra cảnh báo.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm $date() lấy thời gian hiện tại.

Code
echo date("F j, Y, g:i a")."<br />";         
echo date("m.d.y")."<br />";             
echo date("j, n, Y")."<br />";           
echo date("Ymd")."<br />";              
echo date('h-i-s, j-m-y, it is w Day')."<br />";   
echo date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.')."<br />";  
echo date("D M j G:i:s T Y")."<br />";       
echo date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h')."<br />";   
echo date("H:i:s")."<br />";             
echo date("Y-m-d H:i:s")."<br />"; 

Kết quả
May 4, 2017, 2:22 pm
05.04.17
4, 5, 2017
20170504
02-22-35, 4-05-17, 2231 2235 4 Thupm17
it is the 4th day.
Thu May 4 14:22:35 ICT 2017
14:05:35 m is month
14:22:35
2017-05-04 14:22:35

Định dạng thời gian tại một thời điểm nào đó.

Code
$date = mktime(15,50,30,4,30,2017);
echo date("F j, Y, H:i a", $date)."<br />";         
  
echo date("Y-m-d H:i:s", $date)."<br />"; 

Kết quả
April 30, 2017, 15:50 pm
2017-04-30 15:50:30

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP