Hàm date_format() trong PHP

Hàm date_format() sẽ định dạng một đối tượng thời gian dựa vào định dạng được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_format( $object, $format);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian cần định dạng.
  • $format là định dạng muốn định dạng cho $object.

 Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi thời gian đã được định dạng khi chạy thành công, Nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Đề bài: Sử dụng hàm date_format để định dạng thời gian

Code
$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
echo date_format($date, 'H:i:s d-m-Y ');

Kết quả
2017-05-02 16:28:39
16:28:39 02-05-2017

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net