Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_isodate_set() trong PHP

Hàm date_isodate_set() sẽ thiết lập một ngày theo tiêu chuẩn ISO 8601 dựa vào tuần thứ bao nhiêu trong năm và ngày là ngày thứ bao nhiêu trong tuần.

Cú pháp

Cú phápdate_isodate_set( $object, $year, $week, $day);

Trong đó

  • $object là đối tượng ngày tháng. Hàm sẽ sửa đổi đối tượng này dựa theo các tham số truyền vào.
  • $year là tham số quy định năm.
  • $week là tham số chỉ tuần thứ bao nhiêu trong năm.
  • $day là tham số chỉ ngày thứ bao nhiêu trong tuần. Mặc định sẽ mang giá trị là 1 tức ngày đầu tiên của tuần.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu chạy thành công, nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_isodate_set():

Code
$date = date_create();

date_isodate_set($date, 2017, 10);
echo date_format($date, 'Y-m-d') . "<br />";

date_isodate_set($date, 2017, 10, 3);
echo date_format($date, 'Y-m-d') . "<br />";

Kết quả
2017-03-06
2017-03-08

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP