Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_sub() trong PHP

Hàm date_sub() sẽ trừ đi một khoảng thời gian nhất định từ đối tượng mốc thời gian truyền vào ban đầu.

Cú pháp

Cú phápdate_sub( $object, $interval);

Trong đó:

  • $object là đối tượng mốc thời gian.
  • $interval là một đối tượng quy định khoảng thời gian sẽ trừ đi tính từ mốc thời gian $object.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng mốc thời gian nếu chạy thành công. Ngược lại, nếu thất bại hàm trả về FALSE.

Cách sử dụng hàm date_sub():

Code
$date = date_create('2017-05-1');
date_sub($date, date_interval_create_from_date_string('1 days'));
echo date_format($date, 'Y-m-d');

Kết quả
2017-04-30

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP