Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_timestamp_set() trong PHP

Hàm date_timestamp_set() sẽ đặt lại thời gian của đối tượng mốc thời gian dựa vào unix timestamp.

Unix timestamp chính là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_timestamp_set( $object, $timestamp);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian.
  • $timestamp là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian muốn đặt lại cho $object.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả một đối tượng thời gian nếu chạy thành công, ngược lại nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Ví dụ về hàm date_timestamp_set():

Code
$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1493899800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1400429800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

Kết quả
2017-05-03 20:09:39
2017-05-04 19:10:00
2014-05-18 23:16:40

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP