Hàm echo() trong PHP

Hàm echo() sẽ in ra màn hình chuỗi được truyền vào.

Lưu ý

  • Hàm echo() sẽ không tự động thêm vào kí tứ xuống dòng, do vậy nếu muốn in nhiều kết quả thành nhiều dòng khác nhau, phải nối thêm thẻ <br /> vào cuối mỗi chuỗi.

Cú pháp

Cú phápecho $str;

Trong đó:

  • $str là chuỗi bạn muốn in ra.

Ví dụ

Code
echo "freetuts.net <br />";
echo 2017 . "<br />";
echo 34.55 . "<br />";
echo "434Free <br />";

Kết quả
freetuts.net 
2017
34.55
434Free 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP