Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm echo() trong PHP

Hàm echo() sẽ in ra màn hình chuỗi được truyền vào.

Lưu ý

  • Hàm echo() sẽ không tự động thêm vào kí tứ xuống dòng, do vậy nếu muốn in nhiều kết quả thành nhiều dòng khác nhau, phải nối thêm thẻ <br /> vào cuối mỗi chuỗi.

Cú pháp

Cú phápecho $str;

Trong đó:

  • $str là chuỗi bạn muốn in ra.

Ví dụ

Code
echo "freetuts.net <br />";
echo 2017 . "<br />";
echo 34.55 . "<br />";
echo "434Free <br />";

Kết quả
freetuts.net 
2017
34.55
434Free 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP