Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm empty() trong PHP

Hàm empty() kiểm tra giá trị biến có rỗng không, nếu rỗng trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápempty($var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra giá trị.

Ví dụ

Code
$var1 = 'freetuts.net';
$var2 = '';
echo (empty($var1) ? 'biến có giá trị rỗng' : 'biến có giá trị khá rỗng') . '<br />';
echo (empty($var2) ? 'biến có giá trị rỗng' : 'biến có giá trị khá rỗng'). '<br />';

Kết quả
biến có giá trị khá rỗng
biến có giá trị rỗng

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP