Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fileatime() trong PHP

Hàm fileatime() sẽ chỉ ra thời gian của lần cuối cùng truy cấp file là khi nào.

Cú pháp

Cú phápfileatime( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số giây là 1 đơn vị Unix timestamp.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm fileatime():

Code
file_put_contents('test.txt', 'this is something');	
if (file_exists('test.txt')){
    echo "test.txt được truy cập cuối cùng vào lúc: " . date("F d Y H:i:s.", fileatime("test.txt"));
}

Kết quả
test.txt được truy cập cuối cùng vào lúc: May 08 2017 09:51:01.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP