Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fileinode() trong PHP

Hàm fileinode() sẽ lấy giá trị inode của file được truyền vào.

Bạn có thể tìm hiểu về inode tại đây.

Cú pháp

Cú phápfileinode( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn đến file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về inode number của file truyền vào nếu thực hiện thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fileinode() mình lấy từ trang chủ php.net:

Code
$filename = 'index.php';
if (getmyinode() == fileinode($filename)) {
    echo 'You are checking the current file.';
}

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP