Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fpassthru() trong PHP

Hàm fpassthru() sẽ xuất tất cả dữ liệu của file tính từ con trỏ tệp tin đến cuối file.

Cú pháp

Cú phápfpassthru( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần xuất dữ liệu.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số kí tự được xuất ra nếu $filename tồn tại, Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fpassthru():

Code
file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net');
$fp = fopen('test.txt','rb');
fpassthru($fp);

Kết quả
freetuts.net

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP