Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm ftell() trong PHP

Hàm ftell() sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin.

Cú pháp

Cú phápftell( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bởi hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ tập tin, nếu xảy ra lỗi hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm ftell():

Code
$fp = fopen('test.txt', 'r+');
echo ftell($fp) ." <br />";
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp);

Kết quả
0 
5

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP