Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm gettimeofday() trong PHP

Hàm gettimeofday() sẽ lấy thời gian hiện tại. Hàm sẽ lấy thông tin của thời điểm hiện tại bao gồm: timestamp, microseconds, số phút chênh lệch so với múi giờ số 0( sẽ là là đối số của múi giờ, ví dụ tại Việt Nam sẽ là -420 do Việt Nam thuộc múi giờ +7), và quy ước giờ mùa hè( Daylight Saving Time) tại địa điểm đó.

Cú pháp

Cú phápgettimeofday( $return_float);

Trong đó:

 • $return_float là tham số không bắt buộc mặc định mang giá trị FALSE. Nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ trả về số thuộc kiểu float.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng thông tin nếu $return_float mang giá trị FASLE hoặc số thập phân chỉ số giây tính từ thời điểm 0:00:00 1/1/1970 đến hiện tại nếu $return_float mang giá trị TRUE.

Trong kết quả trả về:

 • 'sec' là timestamp của thời điểm hiện tại.
 • 'usec' là số microseconds.
 • 'minuteswests' là số phút chênh lệch so với múi giờ số 0.
 • 'dsttime' là giờ quy ước mùa hè( Daylight Saving Time).

Ví dụ

Cách sử dụng hàm gettimeofday():

$arr = gettimeofday();
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

echo date("H:m:s d/m/Y", $arr['sec']) ." <br />";

echo $timestamp = gettimeofday(TRUE);

Kết quả:

Array
(
  [sec] => 1493885764
  [usec] => 124975
  [minuteswest] => -420
  [dsttime] => 0
)
15:05:04 04/05/2017 
1493885764.125

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP