Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm html_entity_decode() trong PHP

Hàm html_entity_decode() sẽ chuyển đổi các kí hiệu HTML entities thành các kí tự tương ứng.

Hàm html_entity_decode() có tác dụng ngược lại so với hàm htmlentities().

Cú pháp

Cú pháphtml_entity_decode( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi chứa các kí hiệu HTML entities cần được chuyển đổi.

Ví dụ

$html="<html> <head><head>something like this   </html>";
$str = htmlentities( $html, ENT_COMPAT, 'UTF-8')."<br />";
$htmlentity = htmlentities( $str, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

$str = html_entity_decode($htmlentity);

echo $htmlentity . "<br \>";
echo $str. "<br \>";

Kết quả
&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;something like this &lt;/html&gt;<br />
<html> <head><head>something like this </html>

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP