Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm join() trong PHP

Hàm join() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một kí tự nào đó được truyền vào.

Hàm join() có cách sử dụng giống với hàm implode().

Cú pháp

Cú phápjoin( $char, $arr);

Trong đó:

  • $char là kí tự sẽ ngăn cách các phần tử trong chuỗi mới được tạo thành.
  • $arr là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code
$array = array(
	'1',
	'2',
	'3',
	'4',
	'5',
	'6',
	'7',
	'8',
	'9',
	'10'
);    
echo join('-', $array);

Kết quả
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Các phần tử của mảng $array đã được nối vào thành một chuỗi, các phần tử phân cách nhau bởi dấu "-".

Code
$array[] = "html";
$array[] = "css";
$array[] = "js";
$array[] = "python";
$array[] = "C#";
echo join('<br />', $array);

Kết quả
html<br />
css<br />
js<br />
python<br />
C#

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP