Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() sẽ kiểm tra xem khóa có tồn tại trong mảng không. Trả về TRUE nếu tồn tại và FALSE nếu không tồn tại.

Cú pháp

Cú phápkey_exists($key, $array);

Trong đó:

 • $key là khóa cần kiểm tra.
 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code
$array = array(
  'php' => '3',
  'java' => '4',
  'css' => '7',
  'html' => '6',
  );
if (key_exists('php1', $array)) {
	echo 'ton tai';
}else{
	echo 'khong ton tai';
}

Kết quả
ton tai

Hàm trả về TRUE do khóa php tồn tại trong mảng $array.

Tham khảo: php..net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP