Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm link() trong PHP

Hàm link() sẽ tạo ra một liên kết từ file này đến file khác.

Cú pháp

Cú pháplink( $target, $link);

Trong đó:

  • $target là điểm đến của liên kết.
  • $link là tên của liên kết.

Kết quả trả về

Hàm trả về True nếu thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm link() từ trang chủ php.net:

Code
$target = 'source.ext'; // This is the file that already exists
$link = 'newfile.ext'; // This the filename that you want to link it to

link($target, $link);

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP