Hàm ltrim() trong PHP

Hàm ltrim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc các kí tự bất kỳ được truyền vào) dư thừa ở đầu chuỗi.

Cú pháp

Cú phápltrim( $str, $char);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ khoảng trắng hoặc kí tự bất kì.
  • $char kí tự loại bỏ, nếu không truyền thì mặc định $char sẽ nhận giá trị là khoảng trắng.

Ví dụ

Code
$str = "------Freetuts.net";
$str2 = "098Freetuts.net";

echo $str . "<br />";
echo $str2 . "<br />";
echo $str3 . "<br />";

echo ltrim($str, "-"). "<br />";
echo ltrim($str2, "098"). "<br />";

Kết quả
------Freetuts.net
098Freetuts.net
Freetuts.net
Freetuts.net

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net