Hàm move_uploaded_file() trong PHP

Hàm move_uploaded_file() sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng file truyền vào là một file upload hợp lệ( nghĩa là file đã được upload bởi phương thức PHP's HTTP POST). Nếu file hợp lệ nó sẽ được di chuyển đến thư mục đã truyền vào.

Cú pháp

Cú phápmove_uploaded_file( $filename, $destination);

Trong đó:

 • $filename là tên file upload.
 • $destination là thư mục mà file sẽ được chuyển đến.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công

Nếu $filename không hợp lệ hoặc vì lí do nào đó mà nó không thể di chuyển, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm move_uploaded_file() trên trang chủ php.net:

Code
$uploads_dir = '/uploads';
foreach ($_FILES["pictures"]["error"] as $key => $error) {
  if ($error == UPLOAD_ERR_OK) {
    $tmp_name = $_FILES["pictures"]["tmp_name"][$key];
    // basename() may prevent filesystem traversal attacks;
    // further validation/sanitation of the filename may be appropriate
    $name = basename($_FILES["pictures"]["name"][$key]);
    move_uploaded_file($tmp_name, "$uploads_dir/$name");
  }
}

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net