Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_affected_rows()
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_affected_rows() trong PHP

Hàm mysqli_affected_rows() sẽ trả về số dòng bị ảnh hưởng các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE, REPLACE, hoặc DELETE trước đó.

Cú pháp

Cú phápmysqli_affected_rows( $link);

Trong đó:

  • $link là kết nối tới MySQL server.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên:

  • > 0 đại diện cho số dòng bị ảnh hưởng bới các truy vấn.
  • 0 nếu không có dòng nào bị ảnh hưởng.
  • -1 nếu có lỗi xảy ra.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_affected_rows():

Code
//trước khi chạy code, bạn phải tạo csdl lmgo với bảng chuyenmuc
$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// thực hiện câu truy vấn
mysqli_query($con,"SELECT * FROM chuyenmuc");
echo "Affected rows: " . mysqli_affected_rows($con);

mysqli_query($con,"DELETE FROM chuyenmuc WHERE id>3");
echo "Affected rows: " . mysqli_affected_rows($con);

mysqli_close($con);

Kết quả
Affected rows: 5
Affected rows: 2

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP