Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_fetch_assoc()

Hàm mysqli_fetch_assoc() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_assoc() sẽ tìm và trả về một dòng kết quả của một truy vấn MySQL nào đó dưới dạng một mảng kết hợp.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_assoc( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query(), mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng kết hợp chứa thông tin của hàng kết quả.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_assoc():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";
$result=mysqli_query($con,$sql);

// Associative array
$row=mysqli_fetch_assoc($result);
printf ("%s (%s)\n",$row["Lastname"],$row["Age"]);

// Free result set
mysqli_free_result($result);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP