Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() sẽ trả về hàng hiện tại của tập hợp các kết quả dưới dạng một mảng liên tục.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_row( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng liên tục đại diện cho hàng hiện tại của tập hợp kết quả. Trả về Null nếu không có thêm kết quả được tìm thấy.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_row():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
  // Fetch one and one row
	while ($row=mysqli_fetch_row($result)){
	    printf ("%s (%s)\n",$row[0],$row[1]);
	}
  // Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net