Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() sẽ đặt con trỏ tới cột được chỉ định trong tập hợp các kết quả.

Cú pháp

Cú phápmysqli_field_seek( $result, $field);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().
  • $field là vị trí con trỏ muốn đặt, tập hợp các kết quả sẽ bắt đầu từ 0.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đặt vị trí con trỏ thành công, ngược lại hàm trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_field_seek():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result = mysqli_query($con,$sql)){
	// Get field info for 1st column ("Lastname")
	mysqli_field_seek($result,0);
	$fieldinfo = mysqli_fetch_field($result);

	printf("Name: %s\n",$fieldinfo->name);
	printf("Table: %s\n",$fieldinfo->table);
	printf("max. Len: %d\n",$fieldinfo->max_length);

	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

 

Nguồn: freetuts.net