Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_get_charset()

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() sẽ trả về một đối tượng bao gồm các thông tin của bảng mã kí tự được thiết lập cho kết nối MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_charset( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng bao gồm các thuộc tính sau:

  • charset.
  • collation.
  • dir.
  • min_length.
  • max_length.
  • number.
  • state.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_charset():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

var_dump(mysqli_get_charset($con));

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net