Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_get_connection_stats()

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() sẽ trả về một mảng bao gồm số liệu về kết nối của client.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_connection_stats( $connect);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa các thông tin kết nối của client. Nếu kết nối không thành công hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_connection_stats():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

print_r(mysqli_get_connection_stats($con));

mysqli_close($con);

Kết quả
Array
(
  [bytes_sent] => 95
  [bytes_received] => 104
  [packets_sent] => 2
  [packets_received] => 2
  [protocol_overhead_in] => 8
  [protocol_overhead_out] => 8
  [bytes_received_ok_packet] => 0
  [bytes_received_eof_packet] => 0
  [bytes_received_rset_header_packet] => 0
  [bytes_received_rset_field_meta_packet] => 0
  [bytes_received_rset_row_packet] => 0
  [bytes_received_prepare_response_packet] => 0
  [bytes_received_change_user_packet] => 0
  [packets_sent_command] => 0
  [packets_received_ok] => 0
  [packets_received_eof] => 0
  [packets_received_rset_header] => 0
  [packets_received_rset_field_meta] => 0
  [packets_received_rset_row] => 0
  [packets_received_prepare_response] => 0
  [packets_received_change_user] => 0
  [result_set_queries] => 0
  [non_result_set_queries] => 0
  [no_index_used] => 0
  [bad_index_used] => 0
  [slow_queries] => 0
  [buffered_sets] => 0
  [unbuffered_sets] => 0
  [ps_buffered_sets] => 0
  [ps_unbuffered_sets] => 0
  [flushed_normal_sets] => 0
  [flushed_ps_sets] => 0
  [ps_prepared_never_executed] => 0
  [ps_prepared_once_executed] => 0
  [rows_fetched_from_server_normal] => 0
  [rows_fetched_from_server_ps] => 0
  [rows_buffered_from_client_normal] => 0
  [rows_buffered_from_client_ps] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_cursor] => 0
  [rows_affected_normal] => 0
  [rows_affected_ps] => 0
  [rows_skipped_normal] => 0
  [rows_skipped_ps] => 0
  [copy_on_write_saved] => 0
  [copy_on_write_performed] => 0
  [command_buffer_too_small] => 0
  [connect_success] => 1
  [connect_failure] => 0
  [connection_reused] => 0
  [reconnect] => 0
  [pconnect_success] => 0
  [active_connections] => 1
  [active_persistent_connections] => 0
  [explicit_close] => 0
  [implicit_close] => 0
  [disconnect_close] => 0
  [in_middle_of_command_close] => 0
  [explicit_free_result] => 0
  [implicit_free_result] => 0
  [explicit_stmt_close] => 0
  [implicit_stmt_close] => 0
  [mem_emalloc_count] => 0
  [mem_emalloc_amount] => 0
  [mem_ecalloc_count] => 0
  [mem_ecalloc_amount] => 0
  [mem_erealloc_count] => 0
  [mem_erealloc_amount] => 0
  [mem_efree_count] => 0
  [mem_efree_amount] => 0
  [mem_malloc_count] => 0
  [mem_malloc_amount] => 0
  [mem_calloc_count] => 0
  [mem_calloc_amount] => 0
  [mem_realloc_count] => 0
  [mem_realloc_amount] => 0
  [mem_free_count] => 0
  [mem_free_amount] => 0
  [mem_estrndup_count] => 0
  ...
)

Tham khảo: w3schools.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP