Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_get_connection_stats()
Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() sẽ trả về một mảng bao gồm số liệu về kết nối của client.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_connection_stats( $connect);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa các thông tin kết nối của client. Nếu kết nối không thành công hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_connection_stats():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

print_r(mysqli_get_connection_stats($con));

mysqli_close($con);

Kết quả
Array
(
  [bytes_sent] => 95
  [bytes_received] => 104
  [packets_sent] => 2
  [packets_received] => 2
  [protocol_overhead_in] => 8
  [protocol_overhead_out] => 8
  [bytes_received_ok_packet] => 0
  [bytes_received_eof_packet] => 0
  [bytes_received_rset_header_packet] => 0
  [bytes_received_rset_field_meta_packet] => 0
  [bytes_received_rset_row_packet] => 0
  [bytes_received_prepare_response_packet] => 0
  [bytes_received_change_user_packet] => 0
  [packets_sent_command] => 0
  [packets_received_ok] => 0
  [packets_received_eof] => 0
  [packets_received_rset_header] => 0
  [packets_received_rset_field_meta] => 0
  [packets_received_rset_row] => 0
  [packets_received_prepare_response] => 0
  [packets_received_change_user] => 0
  [result_set_queries] => 0
  [non_result_set_queries] => 0
  [no_index_used] => 0
  [bad_index_used] => 0
  [slow_queries] => 0
  [buffered_sets] => 0
  [unbuffered_sets] => 0
  [ps_buffered_sets] => 0
  [ps_unbuffered_sets] => 0
  [flushed_normal_sets] => 0
  [flushed_ps_sets] => 0
  [ps_prepared_never_executed] => 0
  [ps_prepared_once_executed] => 0
  [rows_fetched_from_server_normal] => 0
  [rows_fetched_from_server_ps] => 0
  [rows_buffered_from_client_normal] => 0
  [rows_buffered_from_client_ps] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_cursor] => 0
  [rows_affected_normal] => 0
  [rows_affected_ps] => 0
  [rows_skipped_normal] => 0
  [rows_skipped_ps] => 0
  [copy_on_write_saved] => 0
  [copy_on_write_performed] => 0
  [command_buffer_too_small] => 0
  [connect_success] => 1
  [connect_failure] => 0
  [connection_reused] => 0
  [reconnect] => 0
  [pconnect_success] => 0
  [active_connections] => 1
  [active_persistent_connections] => 0
  [explicit_close] => 0
  [implicit_close] => 0
  [disconnect_close] => 0
  [in_middle_of_command_close] => 0
  [explicit_free_result] => 0
  [implicit_free_result] => 0
  [explicit_stmt_close] => 0
  [implicit_stmt_close] => 0
  [mem_emalloc_count] => 0
  [mem_emalloc_amount] => 0
  [mem_ecalloc_count] => 0
  [mem_ecalloc_amount] => 0
  [mem_erealloc_count] => 0
  [mem_erealloc_amount] => 0
  [mem_efree_count] => 0
  [mem_efree_amount] => 0
  [mem_malloc_count] => 0
  [mem_malloc_amount] => 0
  [mem_calloc_count] => 0
  [mem_calloc_amount] => 0
  [mem_realloc_count] => 0
  [mem_realloc_amount] => 0
  [mem_free_count] => 0
  [mem_free_amount] => 0
  [mem_estrndup_count] => 0
  ...
)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP