Hàm mysqli_info() trong PHP

Hàm mysqli_info() sẽ trả về thông tin của lần truy vấn gấn nhất được thực hiện.

Hàm sẽ hoạt động với các truy vấn sau:

  • INSERT INTO...SELECT...
  • INSERT INTO...VALUES (...),(...),(...)
  • LOAD DATA INFILE ...
  • ALTER TABLE ...
  • UPDATE ...

Cú pháp

Cú phápmysqli_info( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi chứa thông tin về truy vấn được thực hiện gần nhất.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_info():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform queries
$sql1="CREATE TABLE testPersons LIKE Persons";
mysqli_query($con,$sql1);
$sql2="INSERT INTO testPersons SELECT * FROM Persons ORDER BY LastName LIMIT 10";
mysqli_query($con,$sql2);

// Print info about most recently executed query
echo mysqli_info($con); 

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net