Hàm mysqli_init() trong PHP

Hàm mysqli_init() sẽ khởi tạo MySQLi và trả về một đối tượng để sử dụng kết hợp với hàm mysqli_real_connect().

Cú pháp

Cú phápmysqli_init();

Hàm mysqli_init() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_init():

Code
$con = mysqli_init();
if (!$con){
	die("mysqli_init failed");
}

if (!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
	die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net