Hàm mysqli_refresh() trong PHP

Hàm mysqli_refresh() sẽ làm mới các bảng, caches, hoặc các thông tin máy chủ đã sao chép.

Cú pháp

Cú phápmysqli_refresh( $connect, $option);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.
 • $option là tùy chọn làm mới:
  • MYSQLI_REFRESH_GRANT - Làm mới các bảng.
  • MYSQLI_REFRESH_LOG - xóa lịch sử.
  • MYSQLI_REFRESH_TABLES - Xóa bộ nhớ caches của bảng.
  • MYSQLI_REFRESH_HOSTS - Xóa bộ nhớ caches của host.
  • MYSQLI_REFRESH_STATUS - Đặt lại các biến trạng thái.
  • MYSQLI_REFRESH_THREADS - xóa bộ nhớ caches của luồng xử lý.
  • MYSQLI_REFRESH_SLAVE - đặt lại thông tin máy chủ.
  • MYSQLI_REFRESH_MASTER - loại bỏ các tập tin chứa thông tin đăng nhập, các tập tin chỉ mục.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thực hiện thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_refresh():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");


// Check connection
if (mysqli_connect_errno()) {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

mysqli_refresh($con,MYSQLI_REFRESH_GRANT);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net