Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_select_db() trong PHP

Hàm mysqli_select_db() sẽ thay đổi database mặc định được thiết lập lúc khởi tạo kết nối MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysqli_select_db( $connect, $dbnam);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.
  • $dbname là tên databasse mới.

Kết quả trả về 

Hàm sẽ trả về True nếu thay đổi database thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_select_db():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// ...some PHP code for database "my_db"...

// Change database to "test"
mysqli_select_db($con,"test");

// ...some PHP code for database "test"...

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP