Hàm mysqli_set_charset() trong PHP

Hàm mysqli_set_charset() sẽ thiết lập bảng mã kí tự mặc định khi bạn gửi dữ liệu từ form đến database server.

Cú pháp

Cú phápmysqli_set_charset( $connect, $charset);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.
  • $charset là tên bảng mã kí tự muốn đặt làm mặc đinh.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiếp lập thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_set_charset():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Kiểm tra kết nối
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
 
// thay đổi bảng mã kí tự thành utf-8
mysqli_set_charset($con,"utf8");
 
mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net