Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm number_format() trong PHP

Hàm number_format() sẽ định dạng lại số theo hàng nghìn. Hàm trả về là số đã được định dạng. Cụ thể, hàm sẽ thêm vào một dấu phẩy(,) để ngăn cách các nhóm hàng nghìn. Ví dụ 1000000 sẽ trở thành 1,000,000.

Cú pháp

Cú phápstring number_format ( float $number , $decimals = 0 , $dec_point = "." , $thousands_sep = "," );

Trong đó:

  • $number là số cần định dạng.
  • $decimals là số chữ số thập phân muốn lấy, mặc định sẽ là 0.
  • $dec_point là kí tự phân cách với phần thập phân, mặc định là dấu " . ".
  • $thousands_sep là kí tự phân cách giữa các nhóm hàng nghìn, mặc định là dấu " , ".

Ví dụ

Code
$number = 24082017.56;

// trường hợp có 1 tham số
$format_number_1 = number_format($number);
echo "1 tham số - " . $format_number_1 . "<br />";

// trường hợp có 4 tham số
$format_number_4 = number_format($number, 2, ',', ' ');
echo "4 tham số - " . $format_number_4;

Kết quả
1 tham số - 24,082,018
4 tham số - 24 082 017,56

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP