Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm pathinfo() trong PHP

Hàm pathinfo() sẽ lấy thông tin về đường dẫn truyền vào.

Cú pháp

Cú pháppathinfo( $path, $option);

Trong đó:

 • $path là đường dẫn cần lấy thông tin.
 • $option là tham số không bắt buộc, có thể mang một trong các giá trị sau: PATHINFO_DIRNAME, PATHINFO_BASENAME, PATHINFO_EXTENSION , PATHINFO_FILENAME.

Kết quả trả về

 • Nếu $option không được truyền vào, hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các phần tử: dirname, basename, extension( nếu đường dẫn truyền vào không có phần mở rộng thì mảng trả về sẽ không có phần tử extension), and filename.
 • Nếu $option được truyền vào hàm sẽ trả về chuỗi là giá trị mà $option yêu cầu.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm pathinfo():

Code
$path = 'C:\xampp\php\php.ini';

$arr = pathinfo($path);
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [dirname] => C:\xampp\php
  [basename] => php.ini
  [extension] => ini
  [filename] => php
)

Sử dụng tham số $option:

Code
$path = 'C:\xampp\php\php.ini';

$str = pathinfo($path, PATHINFO_DIRNAME);
echo $str;

Kết quả
C:\xampp\php

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP