Hàm readfile() trong PHP

Hàm readfile() sẽ đọc file được truyền vào. In kết quả đọc được ra màn hình.

Cú pháp

Cú phápreadfile( $filename, $use_include_path , $context );

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc.
  • $use_include_path là tham số quy định việc tìm kiếm file trong include_path.
  • $context thường được bỏ qua nếu bạn không sử dụng ngữ cảnh đặc biệt.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã đọc được, nếu có lỗi xảy ra hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm readfile():

Code
$path = 'test.txt';
file_put_contents('test.txt', 'this a test');
readfile($path);

Kết quả
this a test

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net