Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm sha1() trong PHP

# Description

Hàm sha1() trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn sha1.

Trong php không có hàm nào hỗ trợ chuyển một chuỗi đã được sử dụng sha1() sang chuỗi ban đầu.

# Parameters

Cú pháp: string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó

  • $str là chuỗi cần mã hóa
  • $raw_output có giá trị TRUE hoặc FALSE, mặc định là false.
    • Nếu TRUE thì hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân với 20 ký tự (đã mã hóa)
    • Nếu FALSE thì hàm trả về chuỗi thập lục phân gồm  40 ký tự (đã mã hóa)

# Return Values

Trả ra một chuỗi số thập lục phân với chiều dài 40 ký tự

# Example

Mã hóa với $raw_output = false

$str = 'freetuts.net';

echo sha1($str);
// kêt quả: 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

echo sha1($str, false);
// kêt quả: 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

Mã hóa với $raw_output = true

$str = 'freetuts.net';

echo sha1($str, true);
// kêt quả: Ÿ âé—ØûµD2k„Ñø”Í<£
Mình không giải thích gì thêm.

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP