Hàm str_repeat() trong PHP

Hàm str_repeat() sẽ lặp lại chuỗi truyền vào. Trả về một chuỗi là kết quả của việc lặp lại chuỗi con được cung cấp với số lần nhất định.

Cú pháp

Cú phápstr_repeat( $str, $multi);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần lặp.
  • $multi là số lần lặp.

Ví dụ

Code
$input = "Free-";
$result = str_repeat($input, 3);
echo $result;

Kết quả
Free-Free-Free-

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP