Hàm strip_tags() trong PHP

Hàm strip_tags() sẽ loại bỏ các thẻ HTML và PHP ra khỏi chuỗi. Hàm sẽ trả về chuỗi đã loại bỏ hết các thẻ HTML và PHP.

Cú pháp

Cú phápstrip_tags( $str, $option);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ cá thẻ HTML PHP.
  • $option là các thẻ mà bạn muốn hàm strip_tags() không loại bỏ. Các thẻ này sẽ được giữ lại trong chuỗi trả về.

Ví dụ

Code
$str = 'This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>';
echo $str;
echo strip_tags($str) . "<br />";

Kết quả
This is a Example String
this a other string

This is a Example String this a other string

Code
$str = 'This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>';
echo $str;
echo strip_tags($str, '<a><p>');

Kết quả
This is a Example String
this a other string

This is a Example String
this a other string

Tham khảo: php.net

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP