Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm stripcslashes() trong PHP

Hàm stripcslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( \ ) có trong chuỗi. Hàm trả về chuỗi với các kí tự backslashes đã bị loại bỏ.

Sự khác nhau giữa hàm stripslashes() và stripcslashes() là nếu trong chuỗi có các kí tự đặc biệt( \n, \r .vv.) hàm stripcslashes() sẽ loại bỏ tất cả kí tự đặc biệt đó còn hàm stripslashes() sẽ chỉ loại bỏ dấu \ ( \n thành n, \r thành r).

Cú pháp

Cú phápstripcslashes( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự backslashes .

Ví dụ

Code
$str = 'this is a \n \"test\"';
echo $str . "<br />";
echo stripcslashes($str);	

Kết quả
this is a \n \"test\"
this is a "test"

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP